Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MOTOR FESTIVAL

Οροι εκθετών του Motor Festival

 1. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν, ότι αναγνωρίζουν ότι αφενός η διοργανώτρια εταιρεία ΕΛ HERO είναι υπεύθυνη για την αστική ευθύνη των τρίτων για όσα λάβουν χώρα εντός του χώρου της διοργάνωσης.
 2. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν, ότι αναγνωρίζουν ότι η αφενός η διοργανώτρια εταιρεία ΕΛ HERO είναι υπεύθυνη για την αστική ευθύνη των τρίτων για όσα λάβουν αρένας του σταδίου, που έχει διαμορφωθεί χώρος για τις επιδείξεις με τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, ενώ ο αφετέρου συμβαλλόμενος είναι αποκλειστικά υπαίτιος για ότι συμβεί στον ίδιο εντός και εκτός του άνω χώρου. Ο αφετέρου συμβαλλόμενος δηλώνει, ότι δεν έχει το δικαίωμα να κινείται με το όχημα του στον εκθεσιακό χώρο και φέρει αποκλειστική ευθύνη για την ενεργεία αυτή.
 3. Ο αφετέρου συμβαλλόμενος δηλώνει, ότι θα σεβαστεί τις ώρες κοινής ησυχίας και ότι όταν ανακοινωθεί το τέλος της διοργάνωσης θα απομακρυνθεί εκτός του χώρου της διοργάνωσης ώστε να εκκενωθεί ο χώρος και να παρθούν τα μέτρα ασφαλείας από την ομάδα Security για την ασφάλεια όλων των εκθεμάτων.
 4. Η διοργανώτρια εταιρεία ΕΛ HERO έχει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημια για τα εκθέματα μόνο στην διάρκεια που ο εκθεσιακός χώρος και  η διοργάνωση είναι κλειστή.
 5. Ο αφετέρου συμβαλλόμενος δηλώνει, ότι θα πράξει όλες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε η διοργάνωση να αποδειχθεί διαφήμιση του Ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού.
 6. Το κόστος συμμετοχής του συμβαλλόμενου δεν επιστρέφεται, σε καμία περίπτωση από την διοργανώτρια εταιρεία ΕΛ HERO .
 7. Το κόστος συμμετοχής του συμβαλλόμενου,  βεβαιώνει και εξασφαλίζει  η διοργανώτρια εταιρεία ΕΛ HERO πως θα υλοποιηθεί η υπηρεσία προς τον συμβαλλόμενο αλλιώς θα επιστρέψει το ανάλογο αντίτιμο. Η αναβολή ή αλλαγή ημερομηνιας της διοργάνωσης δεν είναι λόγος επιστροφής. 
 8. Ο εκθέτης και συμμετέχοντας είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει το εργο της διοργανώτριας εταιρείας και να τηρεί τους κανόνες ασφάλειας και λειτουργίας, το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος και παντός τύπου οδηγίες που δίνονται από τους ανθρώπους της διοργάνωσης, security, ή υπευθύνων του χώρου.
 9.   Ο αφετέρου συμβαλλόμενος δηλώνει πως δεν έχει δικαίωμα  εισόδου ατόμων (οποιασδήποτε συγγένειας) πέραν όσον έχουν συμφωνηθεί με την  διοργανώτρια εταιρεία ΕΛ HERO και έχουν ενταχθεί στο ψηφιακο σύστημα εισόδου  Photo Pass.

  Το παρόν συντάχθηκε και αφού διαβάστηκε και υπεγράφη μένει ως αρχείο για την διοργανώτρια εταιρεία ΕΛ Hero.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ MOTOR FESTIVAL

Ι. Γενικά

Η ιστοσελίδα www.motorfestival.gr (στο εξής “η ιστοσελίδα”) ανήκει στον κο. Μιχαήλ Κοντιζά με την επωνυμία ΕΛ HERO, που εδρεύει στην Οδό Βικάτου 12, 115 24, Αθήνα, Ελλάδα και εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής χάριν συντομίας, εταιρεία) και η οποία και τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της.

Η ιστοσελίδα απευθύνεται μόνο σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένων και των εφαρμογών της από ανήλικα άτομα (ή κάτω των 18 ετών χωρίς την συγκατάθεση των γονέων τους).

Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της ιστοσελίδας και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης καλείται να διαβάζει εκ των προτέρων το περιεχόμενου τους. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.

Η εταιρεία ΕΛ HERO διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρία ΕΛ HERO θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης.

Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και κάθε τροποποίησή τους, διέπονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τυχόν εφαρμοστέες σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Ομοίως, σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους αυτών. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που θα πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων.

Διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, θα επιλύονται καταρχήν φιλικά, αν όμως αυτό δεν καταστεί εφικτό θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

ΙΙ. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα. Φωτογραφίες, κείμενα, και γενικά όλα τα αρχεία αυτού του site κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ως άνω εταιρείας και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο με σκοπό το προσωπικό κέρδος, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδειά της, η οποία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας https://www.motorfestival.gr διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες της για προσωπική χρήση και απαγορεύεται να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που τυχόν αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

ΙΙΙ. Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα παρέχει τώρα ή στο μέλλον τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από συνδέσμους (links), αυτό θα γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών της, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρία ΕΛ HERO.

Η εταιρία ΕΛ HERO δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά των δικτυακών τόπων (web-sites) τρίτων και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η εταιρία δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

 1. IV. Εγκυρότητα της ιστοσελίδας – Προστασία από Ιούς Περιορισμός ευθύνης  Δήλωση αποποίησης

Η εταιρία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο δικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους.

Παρόλο που η εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών σε αυτή την ιστοσελίδα, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

Κάθε επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε ‘’φόρτωση’’ από αυτή την ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η εταιρία.

Η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν εμφανισθούν. Η εταιρεία υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται έναντι του επισκέπτη/χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική η αποθετική, που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση της ιστοσελίδας, την πλοήγηση σε αυτή & τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

 1. Συμπεριφορά Χρηστών

Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του  Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν. Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας, πιο συγκεκριμένα, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε περιεχόμενο προσβλητικό της προσωπικότητας, της τιμής, ή της υπόληψης τρίτων, ή περιεχόμενο που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, ή παραβιάζει τον ποινικό νόμο γενικότερα. Αν παρά τον όγκο των στοιχείων, πληροφοριών, περιεχομένων κλπ., ο δικτυακός μας τόπος, πληροφορηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, περιεχόμενο που προσβάλλει την προσωπικότητα την τιμή ή την υπόληψη οιουδήποτε τρίτου, και κατά την κρίση του επιφέρει ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημία σε τρίτον, δικαιούται χωρίς προειδοποίηση: α) Να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο. β) Να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση του νομικό μέτρο, για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης, και της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους.

 1. VI. Όροι χρήσης της φόρμας επικοινωνίας.

Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες, όπως για την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενδέχεται να ζητηθούν από τους ιδιοκτήτες τα στοιχεία των επισκεπτών. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από εκείνους. Τα στοιχεία αυτά δε γνωστοποιούνται από την εταιρεία σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

VII. Επικοινωνία

Για κάθε είδους πληροφορίες, διευκρινίσεις, υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος, όπως μεταξύ άλλων επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας ή αίτημα για δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία, στο τηλ: 6936828957 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου https://motorfestival.gr/epikoinonia/

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ MOTOR FESTIVAL